Yliopistonlehtori, tietotekniikka

Vaasan yliopisto uudistuu, kansainvälistyy ja elää ajassa. Etsimme huomisen ratkaisuja painoaloillamme, joita ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko.

Yliopistonlehtorin tehtävän opetusalana on tietotekniikka sovelluksineen. Tehtävä on sijoitettu teknillisen tiedekunnan tieto- ja tietoliikennetekniikan yksikköön. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.1.2018.

Teknillinen tiedekunta tarjoaa kansainväliset laatuvaatimukset täyttävää teknillistieteellistä ja kauppatieteellistä koulutusta ja tutkimusta. Kehitämme erityisesti energia-alan osaamista yhdessä alueen elinkeinoelämän ja kansainvälisten teollisuusyritysten kanssa.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan yksikön opetus kohdistuu sekä tekniikan, että kauppatieteellisen alan tutkintoihin. Avoin tehtävä kohdistuu erityisesti tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoihin liittyvään ohjelmistotekniikan opetukseen, mutta soveltuvin osin myös kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen opetukseen tietojärjestelmätieteen alueella.

Vaasan yliopiston energia- ja informaatiotekniikan koulutusohjelmaan kuuluvan automaation ja tietotekniikan opintosuunnan koulutuksellisena perustavoitteena on ohjelmistotekniikan alueen diplomi-insinöörin pätevyys suuntautuneena erityisesti laskennallisesti älykkäiden automaatio- ja tietojärjestelmien sovellutuksiin energiatekniikan alueelle.

Tehtävä

Tietotekniikan yliopistonlehtorin tehtävät kohdistuvat yksikön opetukseen ja tutkimukseen. Niihin kuuluvat erityisesti seuraavat tehtävät:

  • Ohjelmistotekniikan alueen diplomitöiden ja tekniikan kandidaatin tutkielmien ohjaaminen, lisäksi hakijalle katsotaan eduksi kyky ohjata myös tietojärjestelmätieteen alueen kandidaatin tutkielmia ja pro gradu -tutkielmia.
  • Opetustehtävät, jotka sisältävät hakijan osaamisen ja suuntautumisen mukaan sovittuja opetustehtäviä sekä laaja-alaista vastuuta koulutuksen ja opetuksen kehittämisestä. Opetustehtävät liittyvät esim. tietojenkäsittelytieteiden teoreettisiin ja käytännöllisiin perusteisiin, ohjelmointiin, ohjelmistonkehitykseen, tietojärjestelmien kehittämiseen, tietokantoihin, oliokeskeiseen mallinnukseen, datan analysointiin tai tietoturvaan.
  • Tutkimustyöhön, tutkimushankkeiden valmisteluun ja muuhun yksikön tutkimustoimintaan osallistuminen. Yliopistonlehtorin tutkimustyö voi kohdistua joko ohjelmistotekniikan tai tietojärjestelmätieteen alueelle hakijan taustasta riippuen.

Työhön liittyy myös erikseen sovittavia hallinnollisia tehtäviä.

Vaatimukset

Yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytetöitä. Lisäksi arvostetaan opetuskokemusta, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja hyödyntää monipuolisesti eri opetusmenetelmiä ja uutta opetusteknologiaa. Myös muut opetustoimessa saavutetut ansiot huomioidaan. Tutkimusansioiden osalta kiinnitetään huomiota tutkimustoiminnan laajuuteen ja soveltuvuuteen haettavana olevaan tehtävään.

Yliopistonlehtorilta odotamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista ja ratkaisukeskeistä otetta toiminnan kehittämisessä sekä hyviä valmiuksia hyödyntää tieto- ja viestintäteknologioita opetuksessa.

Tehtävään valittavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta.

Hakijat tai osa hakijoista voidaan kutsua antamaan opetusnäyte osana opetusansioiden arvioimista.

Palkka

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta tasojen 5-7 (2865-3851 €/kk) mukaisesti. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa (4-46,3 %).

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla).  Hakuaika päättyy 6.10.2017.

Hakemukseen liitetään:

Lisätietoja:

  • Professori Timo Mantere, puh. 029 449 8298, s. etunimi.sukunimi(a)uva.fi
  • Erikoissuunnittelija Petri Ingström puh. +358 29 449 8283, s. etunimi.sukunimi(a)uva.fi

Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä: careers(a)uva.fi

Hakuaika alkaa: 14.09.2017 11:00 Hakuaika päättyy: 06.10.2017 23:59